ShanghaiLoading...


Royal Caribbean International – Mariner of the Seas PORT: Baoshan, Shanghai, China

Royal Caribbean International – Quantum of the Seas, PORT: Baoshan, Shanghai, China